Welkom bij  BureauBekwaam.

Of u tijdelijke of structurele ondersteuning nodig heeft, op locatie of op afstand, Bureau Bekwaam is flexibel inzetbaar in alle denkbare bedrijfsprocessen. 


ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Definiëring

a. Bureau Bekwaam, wettelijk vertegenwoordigd door Mira Knols en ontvanger van de opdracht, hierna te noemen opdrachtnemer;
b. De natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de diensten gebruik maakt, hierna te noemen de opdrachtgever.

Artikel 2 - Algemeen

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en leveringen van opdrachtnemer en op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De Algemene Voorwaarden zijn bij beide partijen bekend.
b. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtgever voor de uitvoering waarvan opdrachtnemer een derde partij bepaalde werkzaamheden laat verrichten.
c. Opdrachtnemer staat niet in een gezagsverhouding tot de opdrachtgever.
d. Opdrachtnemer heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen en op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Wijzigingen en/of aanvullingen treden in werking dertig (30) dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging(en). Gedurende deze termijn kan de overeenkomst door de opdrachtgever ontbonden worden, indien deze de wijziging(en) niet wil accepteren.
e. Indien een of meer artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig worden verklaard, blijven de overige artikelen volledig van kracht en zullen in overleg opdrachtnemer en opdrachtgever nieuwe artikelen ter vervanging van de nietige artikelen overeenkomen waarbij doel en strekking in acht worden genomen.

Artikel 3 - Offerte, Overeenkomst en Uitvoering

a. Alle offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
b. De geldigheidsduur van de offerte is dertig (30) dagen, doch behoudt opdrachtnemer het recht om zonder opgave van redenen de opdracht niet te accepteren.
c. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn exclusief BTW.
d. Opdrachtgever gaat schriftelijk akkoord met de offerte, waarna de gegevens uit de offerte worden overgenomen in de overeenkomst.
e. De overeenkomst wordt in tweevoud door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekend waarna opdrachtnemer, buiten dienstbetrekking en voor het overeengekomen honorarium, de werkzaamheden voor de opdrachtgever zal starten.
f. Opdrachtnemer is gerechtigd om van opdrachtgever zekerheid te verlangen voor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtnemer. Het uitblijven van of onvoldoende zekerheid kan leiden tot opschorting van de opdracht of beëindiging van de overeenkomst door opdrachtnemer
g. Opdrachtnemer is vrij haar werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten en uit te voeren.
h. Opdrachtnemer is vrij zich willekeurig te laten vervangen door een derde; of zich vrij te laten vervangen door een derde die voldoet aan objectieve en voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke criteria die vooraf zijn vastgelegd in de beoordeelde overeenkomst.

Artikel 4 - Wijziging, aanvulling, verlenging

a. Na verstrekking van de oorspronkelijke opdracht moeten gewenste wijzigingen en/of aanvullingen door de opdrachtgever schriftelijk aan opdrachtnemer ter kennis worden gebracht. Bij mondeling of per telefoon opgegeven wijzigingen en/of aanvullingen is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen en/of aanvullingen voor rekening van de opdrachtgever.
b. Wijzigingen en/of aanvullingen in de oorspronkelijke opdracht dienen vóór uitvoering in wederzijds overleg te worden overeengekomen, waarna deze wijzigingen of aanvullingen schriftelijk worden bevestigd en als onderdeel van de oorspronkelijke opdracht worden beschouwd en in rekening worden gebracht.
c. Optie tot verlenging van de overeenkomst dient één (1) maand voor afloop kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 5 – Honorarium, kosten, tarieven, prijswijzigingen

a. De honorering van opdrachtnemer berust op uurtarieven op basis van werkzame uren, tenzij een andere wijze van honorering is overeengekomen. De geldende tarieven zijn opgenomen in de overeenkomst.
b. De gehanteerde uurtarieven zijn in Euro’s exclusief BTW enexclusief eventuele belastingen of andere heffingen. De gehanteerde uurtarieven kunnen worden opgevraagd bij opdrachtnemer.
c. Reiskosten, administratiekosten, kosten van derden en overige kosten die ontstaan in het kader van de uitvoering van de opdracht, worden naast de tarieven afzonderlijk in rekening gebracht.
d. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
e. Opdrachtnemer verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting vervalt, indien op basis van een overeengekomen vast honorarium wordt gewerkt.
f. Kosten en facturen van derden, welke volgen uit de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer, worden onmiddellijk doorbelast aan en voldaan door de opdrachtgever. Indien de betaling aan derden door opdrachtnemer wordt gedaan, dan is opdrachtnemer gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen van de opdrachtgever en een toeslag voor administratiekosten te berekenen aan de opdrachtgever. Prijsmindering op leveringen van derden worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 6 - Facturatie, Betaling, Buitengerechtelijke en Gerechtelijke Kosten

a. Facturatie van het verschuldigde honorarium en in Art.5c en 5f genoemde kosten geschiedt maandelijks dan wel bij afronding van de opdracht c.q. beëindiging van de werkzaamheden.
b. Betaling van facturen dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum op het rekeningnummer van opdrachtnemer.
c. Bezwaren over de samenstelling van de factuur schorten de betaling niet op, met inachtneming van Art. 12. lid b.
d. Bij in gebreke blijven van betaling vanaf dertig (30) dagen na factuurdatum, is de opdrachtgever over het uitstaande factuurbedrag in verzuim en is hij de wettelijke rente per maand verschuldigd. Delen van maanden worden voor de berekening van de wettelijke rente in aanmerking genomen als volle maanden.
e. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijkerwijs gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter verkrijging van het uitstaande factuurbedrag voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 - Leveringstermijn en Afname

a. Opgegeven termijnen door opdrachtnemer zijn indicatief en kunnen afwijken door omstandigheden zoals omschreven in Art. 8 lid a, Art. 12 lid c en d, Art. 4
b. Tenzij anders is overeengekomen dient de opdrachtgever direct na gereedkomen van de uitgevoerde opdracht deze in ontvangst te nemen.

Artikel 8 - Overmacht

a. Onder overmacht wordt verstaan: ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, persoonlijke omstandigheden, onvoorziene en andere buiten het invloedsbereik van opdrachtnemer liggende omstandigheden.
b. Overmacht van opdrachtnemer ontslaat opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk van haar verplichtingen jegens opdrachtgever, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan doen gelden op vergoeding van kosten, schaden en interesses.
c. Wanneer de overmacht, na mededeling aan en ontvangst door de opdrachtgever, langer dan acht (8) dagen duurt, hebben zowel opdrachtgever als opdrachtnemer het recht de opdracht schriftelijk te ontbinden.
d. De reeds verrichte werkzaamheden dient opdrachtgever aan opdrachtnemer te vergoeden.

Artikel 9 - Vertrouwelijke Informatie

a. Opdrachtnemer is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever en overige bij de uitvoering van de opdracht ter kennis komende vertrouwelijke gegevens, zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

Artikel 10 - Intellectueel Eigendom

a. Voor zover geen vertrouwelijke gegevens van de opdrachtgever zoals genoemd in Art. 9 lid a. ter kennis van derden worden gebracht, kan opdrachtnemer de toegenomen kennis bij de uitvoering van de overeenkomst ook voor andere doeleinden gebruiken.
b. Alle intellectuele eigendomsrechten door opdrachtnemer ontworpen of tot stand gebrachte werkzaamheden blijven bij opdrachtnemer berusten.

Artikel 11 - Eigendommen van Opdrachtgever en van Opdrachtnemer

a. Zaken die door de opdrachtgever t.b.v. de uitvoering van de opdracht aan opdrachtnemer zijn toevertrouwd voor gebruik, bewaring, bewerking of verwerking, worden door opdrachtnemer met dezelfde zorg behandeld als ware deze haar eigen zaken.
b. De opdrachtgever draagt het risico voor in lid a. bedoelde zaken en dient, indien opdrachtgever dit zelf nodig acht, voor eigen rekening voor verzekering zorg te dragen.
c. Bij beschadiging of tenietgaan van aan opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken door opdrachtnemer, wordt de schade onverminderd in rekening gebracht.

Artikel 12 - Klachten en Aansprakelijkheid

a. Klachten over verrichte werkzaamheden dienen schriftelijk te geschieden uiterlijk binnen acht (8) dagen na omstandigheid waaraan de klacht ten grondslag ligt dan wel na beëindiging van de werkzaamheden.
b. Klachten over facturen betreffend hoogte en inhoud dienen schriftelijk onder opgave van redenen binnen acht (8) dagen na factuurdatum aan opdrachtnemer kenbaar gemaakt te worden onder inachtneming van Art. 6 lid c. Facturen worden na deze termijn geacht te zijn aanvaard en voor akkoord bevonden door opdrachtgever.
c. Voor de uitvoering van de opdracht gaat opdrachtnemer uit van juiste en volledige gegevensverstrekking en werkbare beschikbaar gestelde materialen door opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvolkomenheden of tekortschietingen in opdracht en materialen, als gevolg waarvan de overeengekomen leveringstermijn niet nagekomen kan worden.
d. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebreken en tekortkomingen in geleverde diensten van derden, van wie opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk is en die in redelijkheid niet of onvoldoende door opdrachtnemer waren te voorzien of te beïnvloeden.
e. De financiële aansprakelijkheid is gemaximeerd tot de hoogte van de omzet die opdrachtnemer bij opdrachtgever heeft gerealiseerd in de laatste 6 maanden voorafgaand aan de aansprakelijkheidsstelling.

Artikel 13 - Opschorting en Ontbinding

a. Opdrachtnemer heeft het recht, zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving de overeenkomst en/of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien:
• zekerheid van verplichtingen van opdrachtgever jegens opdrachtnemer uitblijven of onvoldoende zijn zoals benoemd in Art.3 lid f;
• Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, ook niet na daartoe door opdrachtnemer gesommeerd te zijn;
• aan opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend dan wel zijn faillissement wordt aangevraagd;
• beslag op bezittingen van opdrachtgever wordt gelegd;
• opdrachtgever zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk liquideert. 

b. Indien na schriftelijke akkoord van de offerte en nog vóór aanvang van de werkzaamheden de opdracht door de opdrachtgever om welke reden dan ook wordt geannuleerd, kan opdrachtnemer van de opdrachtgever een schadevergoeding eisen, afhankelijk van de omvang van de opdracht.
c. Indien ná aanvang van de werkzaamheden door opdrachtgever en opdrachtnemer een voortijdige beëindiging van de opdracht gewenst is, dient door elk van de partijen een opzegtermijn van veertien (14) dagen in acht genomen te worden middels schriftelijke opzegging. Partijen zullen dan niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
d. Reeds gemaakte kosten of kosten resulterend uit aangegane verplichtingen in verband met de opdracht, worden bij ontbinding of opschorting van de overeenkomst volledig door opdrachtgever vergoed.

Artikel 14 - Toepasselijk Recht

a. De voorwaarden in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht.
b. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter welke bevoegd is in het arrondissement van vestiging van opdrachtnemer.

Artikel 15 - Vindplaats en wijziging voorwaarden

a. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
b. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met opdrachtnemer.
c. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

www.bureaubekwaam.nl

KVK 54680972 • BTW NL001825113B36 • IBAN NL08RABO0103979352

Kennismaken?

Wij denken graag met u mee en zorgen voor maatwerk ondersteuning!

 +31 6 18638655

mira@bureaubekwaam.nl